Скачать: charges.pdf (156Kb)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
(надалі – Товариство)


ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс

Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 11-00 до 11-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 22 квітня 2014 року.

Порядок денний

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2013 рік.

Найменування показника період
Звітний Попередній
Усього активів 287986 368130
Основні засоби 3301 3949
Довгострокові фінансові інвестиції 62098 196671
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 170213 1704
Грошові кошти та їх еквіваленти 51766 83175
Нерозподілений прибуток 168259 326941
Власний капітал 203995 362768
Статутний капітал 21000 21000
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 80571 4854
Чистий прибуток (збиток) 15694 72029
Середньорічна кількість акцій (шт.) 75000 75000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 22

Довідково:

Голова Правління Товариства