Скачать: charges.pdf (155Kb)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
(надалі – Товариство)


ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32920354, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 72, 9 поверх, офіс 5 повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2013 року за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, офіс 5.

Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 11:00 до 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 19 квітня 2013 року.

Порядок денний

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2012 рік.

Найменування показника період
Звітний Попередній
Усього активів 368130 405796
Основні засоби 3949 4124
Довгострокові фінансові інвестиції 196671 296304
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 1704 26658
Грошові кошти та їх еквіваленти 83175 78096
Нерозподілений прибуток 326941 294912
Власний капітал 362768 330667
Статутний капітал 21000 21000
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 4854 73101
Чистий прибуток (збиток) 72029 72061
Середньорічна кількість акцій (шт.) 75000 75000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 39

Довідково:

Голова правління Товариства